Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

TOVAR V AKCII

naša cena 29,96 EUR
skladom
naša cena 22,95 EUR
skladom
naša cena 19,73 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky pre e-shop www.horse-trade.sk

Obchodné podmienky pre e-shop www.horse-trade.sk
Vzájomné práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa, najmä práva a
povinnosti vznikajúce z Kúpnej zmluvy, sa riadi týmito obchodnými podmienkami
(Ďalej len "Obchodné podmienky").

1 Definície
1.1 V týchto Obchodných podmienkach.
1.1.1 "E-shop" znamená počítačový program - internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná
v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy www.horse-trade.cz, ktorej hlavnou
funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Užívateľom;
1.1.2 "Kúpna zmluva" znamená kúpnu zmluvu v zmysle ust. § 2079 a nasl.
Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi Prevádzkovateľom, ako predávajúcim, a
Užívateľom, ako kupujúcim, prostredníctvom E-shopu;
1.1.3 "Nákupný košík" znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná
aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konanie v užívateľskom
prostredie E-shopu, najmä pridaním alebo odobratím Tovar a / alebo zmenou
množstvo vybraného Tovaru;
1.1.4 "Občiansky zákonník" znamená zákon číslo 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v
účinnom znení;
1.1.5 "Prevádzkovateľ" znamená pani Nela Bočánková, IČO: 05289823, s miestom
podnikanie 372 Komorní Lhotka;
1.1.6 "Prístupové údaje" znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené
heslo vložené Užívateľom do databázy E-shope pri Registrácii;
1.1.7 "Registrácia" znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a
to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní Eshope
a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;
1.1.8 "Spotrebiteľ" znamená Užívateľa - človeka, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej
činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára Zmluvu
s Prevádzkovateľom alebo s ním inak koná;
1.1.9 "Používateľ" znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva Eshop;
1.1.10 "Užívateľský účet" znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Používateľovi
zriadená Registráciou (tj. je pre každého Používateľa unikátne) a sprístupnená po zadaní
Prístupových údajov;
1.1.11 "Tovar" znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom na predaj Používateľovi
prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, ako aj licencie na použitie tejto veci;

 

2 Informácie pre Spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy
2.1 Prevádzkovateľ uzatvára zmluvy, ich predmetom je poskytovanie služieb a zmluvy
podľa ktorých je autorsky chránený digitálny obsah dodávaný na CD / DVD, event.
inom nosiči.
2.2 Ohľadom ceny Tovar a nákladov na dopravu a ďalších poplatkov platí, že:
2.2.1 V prípade licenčných zmlúv uzatváraných na dobu neurčitú je cena licencie
dojednaná za celú dobu poskytovania licencie, ak nie je uvedené inak.
2.2.2 Ceny poskytovaného tovaru, poskytovaných služieb a licenčného obsahu sú na
webu uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených
zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej
metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady. Súčasťou dohodnutej ceny
nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musia Užívateľ vynaložiť na
služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením dohodnutej ceny;
takéto náklady hradí výlučne Užívateľ.
2.2.3 V prípade odstúpenia od zmluvy nesie Spotrebiteľ náklady na vrátenie
Tovar, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na
diaľku, náklady za vrátenie Tovar, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre
svoju povahu poštou.
2.3 V prípade, že predmetom zmluvy bude dodanie digitálneho obsahu, ktorý nebude
dodaný na hmotnom nosiči, dáva Spotrebiteľ výslovný súhlas s tým, aby tento
obsah bol dodaný pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy.
2.4 Pre odstúpenie od zmluvy platí, že:
2.4.1 Spotrebiteľ má podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od
Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade,
že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Tovar alebo dodanie niekoľkých častí,
beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovar. Odstúpenie od Kúpnej
zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslaný v lehote uvedenej
v tomto odseku.
2.4.2 Adresa pro navrácení zboží i reklamace je: Nela Bočánková, Petrovice u Karviné 374, Petrovice u Karviné, 735 72 - NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU!


2.4.3 Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď
došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi alebo je
odovzdať na adrese prevádzkarne alebo sídla Prevádzkovateľa. Lehota sa považuje za
zachovanou aj pokiaľ bude Tovar odoslaný Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň
vyššie uvedenej lehoty.
2.4.4 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
a o poskytovaní služieb, ktoré Prevádzkovateľ splnil s predchádzajúcim výslovným
súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
b o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, tj.
digitálneho obsahu na hmotnom nosiči, ak porušil jeho pôvodný obal;
c o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s
predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na
odstúpenie;
2.4.5 Spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od
zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo.
2.4.6 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne ​​číslo svojho
bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť ponížená, ak sú
pre to naplnené zákonné dôvody.
2.4.7 Ak odstúpi Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy ohľadom Tovar, ktorý vráti
Prevádzkovateľovi poškodené a / alebo opotrebované, najmä ak sú odstránená
originálne označenie Tovar (tj. ceduľky, nálepky a pod.), je Spotrebiteľ povinný
Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.
2.4.8 Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných
podmienok.
2.5 Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovar v dôsledku
nakladanie s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s
povahou a vlastnosťami daného Tovar, vrátane jeho funkčnosti.
2.6 Prevádzkovateľ využíva možnosti mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov.
V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného
pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy obchod@horsetrade.cz.
Možno sa obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. česká
obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za
podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

 

3 Proces uzatvorenia Zmluvy
3.1 Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzavretie Kúpna
zmluvy. Ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je
zobrazenie tlačidla s označením "DO KOŠÍKA" v užívateľskom rozhraní E-shope.
3.2 Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa
ods. 3.1 týchto Obchodné podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na
dané tlačidlo s označením "ODOSLAŤ".
3.3 bezvýhradným prijatím ponuky podľa ods. 3.2 týchto Obchodných podmienok je
uzatvorená Kúpna zmluva.
3.4 Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácie o kliknutie na
tlačidlo v zmysle ods. 3.2 Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na
server, kde je nainštalovaný E-shop.
3.5 Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí Eshope
vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo svoju e-mailovú adresu,
identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Používateľ berie na vedomie, že
Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje odôvodnene považovať za správne a úplné a nie je
oprávnený zadané údaje kontrolovať.
3.6 Prevádzkovateľ zašle Používateľovi e-mailovú správu o uzavretí kúpnej zmluvy, a to
na e-mailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom
prostredie E-shopu.
3.7 Akékoľvek Tovar prezentované v rámci používateľského prostredia E-shopu je iba
informatívny a Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadom tohto Tovar.
Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

4 Kúpna zmluva
4.1 Uzatvorením Kúpne zmluvy vstupujú do účinnosti tieto ustanovenia:
4.1.1 Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si užívateľ zvolil v užívateľskej
prostredie E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si
Užívateľ zvolil a / alebo nastavil u daného Tovar v užívateľskom prostredí E-shopu a
Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný tovar cenu, ktorá je uvedená v
takého Tovar v užívateľskom prostredí E-shope.
4.1.2 Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovar Používateľovi od Kúpna
zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. za
odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj právne rokovania Prevádzkovateľa
spočívajúce v oznámení Používateľovi, že ním objednaný Tovar nemôže dodať.
4.1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné potvrdenie
objednávky a do doby, než dostane od Užívateľa potvrdenia objednávky, je oprávnený
pozdržať odoslanie Tovar Používateľovi.
4.1.4 Spôsob zabalenie Tovar určuje výhradne Prevádzkovateľ; ustanovenia § 2097
Občianskeho zákonníka sa týmto vylučuje.
4.1.5 Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením
daného tovaru Užívateľovi, a to vo výške uvedenej pri danej objednávky v užívateľskom
prostredie Portálu.
4.1.6 Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Používateľovi v užívateľskom
prostredie E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažná
plnenie Prevádzkovateľovi.
4.1.7 Ak niektorý zo spôsobov platby obsahuje informáciu o nákladoch na vykonanie
takéto platby, je Používateľ povinný znášať náklady na vykonanie takejto platby, ktoré
sú uvedené pri danej platby v užívateľskom prostredí E-shope.
4.1.8 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je užívateľ povinný uviesť
variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.
4.1.9 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená
momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Prevádzkovateľa.
4.1.10 Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Používateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny
Tovar nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je uvedené výslovne inak.
4.1.11 Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny,
ktoré musia Používateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti
so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; takéto náklady sú výhradne náklady
Užívateľa.
4.1.12 Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovar, ktorá je predmetom Kúpna
zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za dané Tovar Užívateľom.
4.1.13 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Používateľovi v primeranej lehote od uzavretia
Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty na dodanie Tovar uvedený v užívateľskom rozhraní
E-shopu sú orientačné.
4.1.14 Prevádzkovateľ zašle vždy Používateľovi daňový doklad - faktúru v písomnej podobe, a to
spolu s Tovarom (tj. pribalenú k Tovaru).
4.1.15 Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý Používateľovi dar, je darovacia
zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s rozväzovacej podmienkou,
že ak dôjde k zániku kúpnej zmluvy (napr. pre odstúpenie od kúpnej zmluvy),
zaniká daná darovacia zmluva bez ďalšieho od začiatku spolu s Kúpnou zmluvou a
Používateľ je povinný spolu s tovarom Prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.
4.1.16 Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na Tovar záruku, ak je záručná doba uvedená pri
daného Tovar v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej
doby, pričom takto uvedená záruka platí len pre Spotrebiteľa.
4.1.17 Právo odstúpiť od zmluvy a práva z chybného plnenia je Používateľ oprávnený
uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla. Za moment uplatnenia reklamácie sa
považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ dostal od Používateľa reklamovaný Tovar.
4.1.18 Ak je v rámci používateľského prostredia E-shopu u daného Tovar uvedené, že je
použité, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených chýb takého
Tovar.
4.1.19 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a / alebo zničenie Tovar, ktorý je predmetom Kúpna
zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia
daného tovaru Užívateľom.
4.1.20 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a / alebo zničenie Tovar, ktorý je predmetom zmluvy,
prechádza na Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom odovzdania daného tovaru
prvému prepravcovi.

 

5 Užívateľský účet
5.1 Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.
5.2 Používateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové
údaje.
5.3 Identifikačné údaje Používateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri
objednávke každého Tovar, ktorý Užívateľa urobí po prihlásení sa do svojho
Používateľského účtu.
5.4 Používateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje ani akýkoľvek iný
prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný prijať všetky reálne
opatrenia na ich utajenia. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené použitie
týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú
Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného
narušenia práva použitia týchto hesiel je Používateľ povinný oznámiť túto skutočnosť
bezodkladne Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Používateľovi
nové prístupové údaje.
5.5 V prípade Registrácia Užívateľa sú naplnené podmienky ust. § 1752 ods. 1
Občianskeho zákonníka a Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto
Obchodné podmienky; zmenu oznámi Používateľovi prostredníctvom E-shopu a / alebo emailovú
správou na e-mailovú adresu Používateľa zadanú do databázy E-shopu.
Užívateľ má právo zmeny Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 30 dní od
prvého prihlásenie do Užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných
podmienok (ak je doručovanie prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia danej emailovej
správy do e-mailovej schránky Užívateľa (ak doručovaný e-mailovú
správou) a záväzok z tohto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe 30 dní, o ktoré
zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná na obstaranie podobných plneniach
od iného dodávateľa.

 

6 Reklamačný poriadok
6.1 Prevádzkovateľ odpovedá Spotrebiteľovi, že je Tovar pri prevzatí bez vád.
6.2 Ak obsahuje Tovar vady, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovar bez
vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, avšak ak sa vada
týka iba súčasti Tovar, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti;
ak nie je to možné, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
6.3 Právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti má Spotrebiteľ aj v prípade
odstrániteľné vady, ak nemôže dané Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt
vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Spotrebiteľ právo
od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
6.4 Ak neodstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie
nového Tovar bez vád ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovar, môže
požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v
prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nové Tovar bez vád, vymeniť jeho
súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nevykoná nápravu v
primeranej dobe alebo že by zaistenie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
6.5 Právo z chybného plnenia Spotrebiteľovi nenáleží, ak Spotrebiteľ pred prevzatím
Tovar vedel, že tovar má vadu, alebo ak Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.
6.6 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovar sa nevzťahuje na opotrebenie Tovar
spôsobené jeho obvyklým užívaním, u Tovar predávaného za nižšiu kúpnu cenu na
vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, u použitého Tovar na vadu
zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar malo pri prevzatí
Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy Tovar.
6.7 Ak je poskytovaná na Tovar záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z
chybného plnenia v záručnej dobe.
6.8 Na žiadosť Spotrebiteľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Spotrebiteľovi záručnej
list. Ak to umožňuje povaha Tovar, postačí namiesto záručného listu vydať
Spotrebiteľovi doklad o zakúpení Tovar obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať
údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo
obchodnú firmu, IČO a sídlo Prevádzkovateľa.
6.9 V prípade, že Spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie vád tovaru opravou u
Tovar, u ktorého je pre účely záručných opráv určený podnikateľ odlišný od
Prevádzkovateľa, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade
Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na
záručnú opravu u tohto podnikateľa.
6.10 Reklamácia Tovar, vrátane odstránenia vád daného Tovar, musí byť vybavená bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia danej reklamácie,
ak sa Prevádzkovateľ sa Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. po uplynutí
tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie
Zmluvy.
6.11 Beh lehoty na vybavenie reklamácie sa stavia v prípade, že Prevádzkovateľ nedostal
všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú
dané podklady dodané.
6.12 Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve
Spotrebiteľa k prevzatiu opraveného Tovaru.
6.13 Nárok na uplatnenie práv z chýb Tovar zaniká v prípade neodbornej montáže alebo
neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s
ním, tj. hlavne pri používaní Tovar v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi
parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

 

7 Ochrana osobných údajov
7.1 Prevádzkovateľ je zo zákona povinný chrániť a uchovávať poskytnuté osobné údaj.
Prevádzkovateľ preto využíva rôznych efektívnych zabezpečovacích technológií k
tomu, aby osobné údaje ochránené pred neoprávneným sprístupnením alebo
užitím.
7.2 Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany
osobných údajov tu: https://www.horse-trade.cz/osobni-udaje-informacnipovinnost

8 Užívanie E-shopu
8.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Používateľovi nevýhradnú licenciu na používanie E-shopu
spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.
8.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a / alebo
užívateľské rozhranie.
8.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu či prístup k nemu
na čas nevyhnutne potrebný z dôvodov údržby alebo opravy E-shopu alebo iného
dôvodu na strane Prevádzkovateľa alebo tretej osoby.
8.4 Používateľ je povinný dodržiavať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy
Českej republiky a Európskeho spoločenstva. Všetky škody, ktoré by takto
Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikli, je Používateľ povinný nahradiť v plnom
rozsahu.
8.5 V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo Kúpna zmluvy alebo
platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský
účet.

 

9 Vyhlásenie Prevádzkovateľa
9.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom
systému, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a poradovým a sú
chránené proti zmenám.
9.2 Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazenie kúpnej ceny u Tovar,
ktorej výška hrubo nezodpovedá obvyklej cene za také Tovar na trhu; v takom
prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať danej Tovar za zobrazenú kúpnej
cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovar a
Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a
ak sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od začiatku.
9.3 Používateľ berie na vedomie, že fotografie u Tovar v E-shope môžu byť ilustratívne
alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku jej prevedenie do
zobrazenie v technickom prostriedku Používateľa, preto je Používateľ povinný sa vždy
zoznámiť s celým popisom Tovar a v prípade nejasností kontaktovať
Prevádzkovateľa.
9.4 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v
užívateľskom rozhraní E-shope v sekcii Kontakty.

10 Spätný odber elektrospotrebičov
10.1 S ohľadom na povinnosť ustanovenú Prevádzkovateľovi ustanovením § 38 zákona č.
185/2001 Zb., Zákon o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, týmto Prevádzkovateľ informuje Užívateľa, že umožňuje
Používateľom bezplatne odovzdať starý spotrebič k likvidácii u Prevádzkovateľa, a to
na adrese Petrovice u Karviné 374 Petrovice u Karviné 735 72.

 

11 Rozhodné právo
11.1 Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadi právnym poriadkom Slovenskej
republiky, najmä Občianskym zákonníkom.

12 Účinnosť
12.1 Tieto Obchodné podmienky vstupujú do účinnosti 1. januára 2018.